ConstantinNeacșu-Director Ecoaqua: Iliuta si Grama , nu cunosc conditiile de eligilibilitate in accesarea fondurilor POIM ...și nici nu-i interesează

ConstantinNeacșu-Director Ecoaqua: Iliuta si Grama , nu cunosc conditiile de eligilibilitate in accesarea fondurilor POIM ...și nici nu-i interesează

 IMPORTANTA   ELIGIBILITATII   OPERATORULUI  ECOAQUA SA  DIN PUNCT DE VEDERE INSTITUTIONAL  IN ACCESAREA  FONDURILOR  POIM

     Pentru ca am observat  ca atat opinia publica cat si conducerea executiva a ECOAQUA impusa de Iliuta si Grama , nu cunosc conditiile de eligilibilitate in accesarea fondurilor POIM, am decis sa descriu ca ilegalitatile savarsite in ceea ce priveste operatorul ECOAQUA, compromit iremediabil accesarea acestor fonduri.

Dupa cum se poate observa din Ghidul solicitantului POIM Axa prioritara 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației sunt niste conditionalitati in accesarea fondurilor.

     Acestea, explicitate mai jos , conditioneaza existenta unui operator regional, legal constituit, cu conducere si actionariat  dovedite prin inregistrarile de la Registrul Comertului, cu Act constitutiv legal si nemodificat discretionar  in timpul accesarii si pe durata acestora.

    De asemenea operatorul solicitant trebuie sa aibe delegata operarea serviciilor printr-o asociatie de dezvoltare intercomunitare  constituită din localitățile respective și Consiliul Județean, după caz, printr-un contract unic de delegare.

     Prin urmare nu actionariatul operatorului este cuantificat in eligibilitatea accesarii fondurilor ci ADI ECOAQUA, despre organizarea si constituirea legala a acestuia este conditia. Este verificat si modul de indeplinire a controlului exercitat de ADI asupra operatorului, ca autoritate tutelara.

      Daca nu se vor pune capat revocarilor, demiterilor de Consilii de Administratie, Director general, initiate de grupul Iliuta-Grama  ramane de domeniul trecutului  accesarea celor 260 milioane de euro. Ne vom lua adio astfel de la modernizarea, extinderea si cresterea calitatii serviciilor de apa si canalizare din 32 de unitati administrative: 3 municipii, 3 orase si 26 de comune.

                                 Constantin Neacsu, Director general ECOAQUA SA Calarasi

  Redau mai jos extras din Ghidul solicitantului POIM.

Solicitanții /partenerii trebuie să îndeplinească următoarele condiții de natură instituţională, legală şi financiară:

 1. Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili respectiv:
A.1Pentru proiectele noi integrate de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată

a.1. Operatorii Regionali (OR) de Apă (în numele Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară), care îndeplinesc cumulativ condițiile din POIM, respectiv:

 • Sunt companii existente, înfiinţate înainte de sfârşitul anului 2012, care activează în baza unui contract de încredințare directă acordat de către Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară, prin respectarea regulii “in-house” stabilite de jurisprudența Curții de Justiție și preluată în legislația națională (Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare);
 • Probează prin documente care atestă constituirea Solicitantului, conform cerințelor din capitolul 3.2.3 Analiza Instituțională
 • Acționariatul OR este format exclusiv din membri ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară existente, constituită din localitățile respective și Consiliul Județean, după caz, în aria cărora operează compania, în numele cărora promovează proiectele integrate de management al apei și apei uzate, OR fiind astfel o companie de interes public finanțată prin fonduri publice; pentru proiectele noi, nu se vor crea noi ADI, ci cele existente se vor extinde prin includerea de noi membri, cu respectarea principiului contiguității spațiale (vecinătate spațială); pentru POIM, se vor lua în considerare ADI existente la sfârșitul anului 2012;
 • Probează cu actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară care trebuie să includă toate localitățile acoperite de investițiile propuse prin proiect și prin harta proiectului care demonstrează extinderea ADI cu respectarea principiului contiguității spațiale ), conform cerințelor din capitolul 3.2.3 Analiza Instituțională
 • OR acționează în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor, contract prin care autoritățile locale exercită asupra OR un ”control similar” celui exercitat asupra propriilor departamente;
 • Probează cu Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor, semnat de către ambele părți (ADI și OR), ), conform cerințelor din capitolul 3.2.3 Analiza Instituțională

3.2.3 Analiza Instituțională

Scopul elaborării analizei instituţionale este de a asigura existenţa unui cadru instituţional solid pentru o implementare adecvată a proiectelor şi o bună exploatare a infrastructurii realizate din fonduri nerambursabile. 

Analiza Instituţionalătrebuie să furnizeze date privind:

 • Definirea structurilor de cooperare dintre autorităţile locale în vederea pregătirii şi implementării proiectelor, de exemplu prin crearea acordului de asociere dintre diferitele autorităţi locale, pentru regruparea operatorilor din sectorul apei într-o singură entitate (cu cât municipalităţile sunt mai mici, cu atât se impune necesitatea regrupării operatorilor existenţi ai serviciilor de apă / ape uzate cu personalităţi juridice şi activităţi comerciale diferite, pentru a se obţine economii de scară adecvate şi a asigura viabilitatea şi durabilitatea proiectelor);
 • Analiza situaţiei actuale, constând din, dar nu numai, structura instituţională a serviciilor publice de apă şi canalizare din zona acoperită de fiecare proiect propus, inclusiv restructurările deja stabilite; analiza competenţelor manageriale şi operaţionale, descrierea formei de proprietate asupra activelor şi condiţiilor, a stării serviciilor de apă, conceptelor de operare şi întreţinere, aranjamentelor şi obligaţiilor contractuale, a mecanismelor de stabilire a tarifelor, analiza financiară a registrelor contabile, evaluarea capacităţii resurselor umane;
 • Analiza Planului de acţiune existent pentru dezvoltarea instituţională; analiza schimbărilor necesare pentru a asigura cerinţele minime din punct de vedere al conducerii instituţiei şi viabilităţii financiare;
 • Analiza problemelor nerezolvate, care ar putea împiedica pregătirea, evaluarea şi aprobarea cererilor de proiecte finanţate din fonduri UE;
 • Identificarea necesităţii de reformare viitoare, de dezvoltare a capacităţii, propunerea conceptelor de administrare viitoare a sistemului (organizare, necesar de forţă de muncă, de echipamente, de exploatare şi întreţinere etc.);
 • Evaluarea conformării cadrului instituţional cu cerinţele UE în domeniu şi a gradului de funcţionalitate a acestuia în faza de implementare a proiectului.

Pentru constituirea cadrului instituţional sunt necesare următoarele dovezi (care fi anexate la cererea de finanțare) privind:

 • Constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare (ADI)
  • Hotărâri ale Consiliului Județean şi Hotărâri ale Consiliilor Locale privind constituirea ADI
  • Statutul şi Actul constitutiv
  • Certificatul de înregistrare la registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor

Verificarea/revizuirea statutului și actului constitutiv al ADI pentru asigurarea conformității cu HG nr. 855/2008 cu modificările și completările ulterioare, după caz

 • Constituirea Operatorului Regional (OR)
  • Hotărâri ale Consiliului Județean şi Hotărâri ale Consiliilor Locale privind constituirea OR
  • Actul constitutiv
  • Certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului
  • Verificarea/Revizuirea actului constitutiv al OR, după caz
 • Delegarea Gestiunii Serviciilor
  • Hotărâri ale Consiliilor Locale privind delegarea gestiunii serviciului de apă şi canalizare către OR
  • Contractul Unic de Delegare a Gestiunii Serviciilor (semnat de ADI şi OR)
Spread the love
Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *